44
24. januára 2024

Kedy je správny čas vypýtať si vyšší plat? Podľa odborníkov práve teraz

Text: Zuzana Kubalová
Ilustrácie: Barbora Žižková

Za posledné dva roky zažívame najvyššiu infláciu od roku 2000 a výrazne to cítime na tom, čo si môžeme z platu dovoliť. Iba malé percento z nás však uvažuje, že požiada o zvýšenie platu. Odborníci sa pritom zhodujú, že teraz je na to ideálne obdobie. Prečo?

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Keď stúpajú ceny, mali by stúpať aj platy. Nie všetky firmy však na rekordne vysokú infláciu zareagovali ich zvýšením. Dôvodov môže byť viacero. Firmy nemusia mať na zvyšovanie miezd vyčlenený rozpočet alebo vybudovaný funkčný systém odmeňovania. V takýchto prípadoch vám ostáva ešte jedna možnosť – vyšší plat si vyjednať.

Ak chcete rokovať o vyššom plate, teraz je ten najlepší čas. Navonok nepriaznivé podmienky, ako nárast spotrebiteľských cien, nedostatok pracovnej sily či pokles reálnej mzdy, vám pri vyjednávaní paradoxne môžu najviac pomôcť. S analytikom VÚB banky Michalom Lehutom sme sa rozprávali o tom, ako pri vyjednávaní o vyššom plate využiť vo svoj prospech súčasné ekonomické trendy.

Inflácia nám zvyšuje výdavky, ale zároveň otvára priestor pre vyššie mzdy

Inflácia a výrazné zdražovanie spôsobujú, že zamestnanci chcú a potrebujú zarábať viac. „Ročný rast spotrebiteľských cien u nás na prelome rokov 2022 a 2023 vystúpil až na 15,4 – 15,6 %, čo je úroveň, ktorú sme nepoznali od roku 2000. Počas roku 2023 už inflácia poľavovala, z priemerného medziročného nárastu o 10,5 % klesla v decembri na necelých 6 %,“ spresňuje analytik VÚB banky Michal Lehuta.

Nie všetky firmy však dokážu na infláciu naplno zareagovať úpravou mzdovej politiky. Naša ekonomika je rôznorodá a firmy sú v rôznej kondícii. Rozhodne však treba so zamestnávateľom diskutovať o možnostiach. K úpravám základného ohodnotenia môže prísť postupne alebo si môžete vyjednať iné ako finančné benefity či výkonnostné bonusy.

Netreba sa vzdávať, pretože vašu vyjednávaciu pozíciu posilňujú okrem inflácie aj ďalšie faktory.

Strmhlavý pád reálnej mzdy

S rastúcimi nákladmi na život v dôsledku inflácie rastie aj tlak na výšku ponúkaného platu pri nábore nových zamestnancov. Ak v ponúkanom plate zohľadníte rast cien, dostanete reálnu mzdu. A kým platy na Slovensku v priemere každý rok rastú, reálna mzda klesá.

Prudký pokles reálnej mzdy nás prirodzene núti prehodnotiť výšku nášho zárobku. Za to, čo zarobíme, si totiž pri klesajúcej reálnej mzde môžeme dovoliť menej. „Reálna mzda najviac klesla v roku 2022 (až o 4,5 %) a za celý vlaňajšok očakávame jej ďalší pokles. Takýto prepad reálnych miezd sme naposledy zaznamenali v rokoch 1999 a 2000,“ spresňuje analytik. Keď sa to spojí s nedostatkom kvalifikovaných ľudí, máte ďalší dôvod, prečo si vypýtať viac práve teraz.

Firmy by mali ponúkať viac

Rast cien spojený s nižšou kúpyschopnosťou je teda logickým argumentom, prečo by ste si mali pýtať vyšší plat, no vaše vyjednávanie môže byť úspešnejšie, keď tento argument doplníte ďalšími dátami.

Pozrite si aktuálne ponuky práce svojej aj iných firiem a choďte za nadriadeným či nadriadenou s konkrétnymi porovnaniami. Podľa personalistov sa často stáva, že noví zamestnanci dostanú vyšší plat, ako majú už zaškolení na porovnateľných pozíciách. Ak je to tak aj vo vašom prípade, otvára vám to dvere minimálne na dorovnanie.

Nízka nezamestnanosť a skúsenosti vám pomôžu

Nedostatok kvalifikovaných ľudí je ďalším faktorom, ktorý praje vyjednávaniu o vyššom plate. Miera nezamestnanosti sa pohybuje okolo 5 %, niekde dokonca len okolo 3 %. Znamená to, že pracovný trh je vyčerpaný.

Podľa personalistov sú firmy často nútené prijímať aj zamestnancov, o ktorých by predtým neuvažovali, a zaškoliť ich. Preto je pre ne výhodnejšie udržať si človeka, ktorý má skúsenosti.

Napriek tomu sa neodporúča vyhrážať sa pri vyjednávaní o nových podmienkach odchodom. Radšej poukážte práve na svoje skúsenosti, lojalitu a úspechy, ktoré vám dávajú výhodu oproti nováčikom.

Nová generácia má vyššie nároky. Využite to

Jedným z dôvodov, prečo náš trh bojuje s nedostatkom ľudí, je demografický vývoj.

„Pre nižšiu pôrodnosť nám na trh práce každoročne prichádza menej mladých ľudí, ako z neho odchádza do penzie. Inými slovami, dlhodobo nám už klesá populácia v produktívnom veku (cca 22 – 63 rokov),“ potvrdil Michal Lehuta.

Nastupujúca generácia Z teda nepatrí medzi populačne najsilnejšie ročníky. Navyše sú títo mladí ľudia často vnímaní ako „leniví“. No z prieskumov personálnych agentúr vyplýva, že to nie je celkom tak.

Ľudia z tejto generácie si oveľa prísnejšie strážia tzv. work-life balance a nechcú robiť nadčasy. Majú oveľa vyššie mzdové nároky ako predchádzajúce generácie, aj keď ide o prvé zamestnanie. Oveľa viac im záleží aj na iných ako finančných benefitoch, na zamestnávateľa majú vyššie požiadavky napríklad v oblasti ekológie a spoločenskej zodpovednosti či flexibility. Ak im práca v čomkoľvek nevyhovuje, sú ochotní zmeniť ju oveľa rýchlejšie.

Mnohé z týchto charakteristík opäť otvárajú priestor, aby ste nadriadeným pripomenuli výhody skúseného zamestnanca, o ktorého neprídu, len čo ho zaškolia. Voľní mladí ľudia na trhu práce totiž môžu byť schopní, no stáva sa, že krátko po zaškolení sa rozhodnú zmeniť prácu, lebo im vo všetkom nevyhovuje. Podľa personalistov je totiž prispôsobenie sa novým požiadavkám nastupujúcej generácie jednou z najväčších výziev pre náš pracovný trh.

Nemáte na čo čakať, lepší čas nemusí prísť

Firmy si mzdové rozpočty prehodnocujú, nastavujú a upravujú práve začiatkom roka. Ak uvažujete, že požiadate o vyšší plat, zbytočne nečakajte. Vaša vyjednávacia pozícia je teraz veľmi dobrá, a dokedy to tak bude, sa jednoznačne povedať nedá.

Podľa Michala Lehutu to závisí najmä od stavu na trhu práce. „Aj keď očakávame, že s pomalým hospodárskym rastom môže miera nezamestnanosti v tomto roku mierne narásť, nebude to zrejme taký rast, ktorý by problém s chýbajúcimi ľuďmi dokázal vyriešiť.

Do leta 2024 inflácia možno klesne až k 2,5 %. Dotovanie regulovaných cien však znamená, že rast cien by mal byť vyšší ako v eurozóne aj v ďalšom období, keďže dotácie sa raz musia skončiť a ceny plynu či elektriny stúpnuť. Tento rok by už mala reálna mzda aj pre zmrazené regulované ceny energií celkom rýchlo rásť, možno aj o viac ako 4 %. No svoju doteraz najvyššiu úroveň z roku 2021 reálne mzdy dosiahnu najskôr v roku 2025,“ vysvetľuje na záver Michal Lehuta.

Mierne zmeny teda prídu, no váš rozpočet môže byť stále pod tlakom a situácia na trhu práce sa môže, hoci aj mierne, zmeniť vo váš neprospech. Využitím momentálnej sily argumentov si, naopak, môžete zvýšiť rodinný rozpočet a vytvoriť odporúčanú rezervu, prípadne zhodnotiť svoje peniaze investovaním na finančných trhoch.

Michal Lehuta

Analytik VÚB banky

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a Dokument s kľúčovými informáciami s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a. s., a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s., a na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam opísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme konečné investičné rozhodnutie.

V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektmi môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, možno získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti možno získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.     

    Starostlivosť od VÚB Magnifica

    Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

    Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

    Kontaktovať

    Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.