19
21. októbra 2021

Pozrite sa, čo sa deje s vašimi peniazmi v zelených podielových fondoch

Text: Dagmar Vinterová
Ilustrácie: Andrea Šafaříková

Chceli by ste investovať zodpovedne voči planéte aj spoločnosti, ale netušíte, ako sa zorientovať a čo nakúpiť? Prečítajte si, ako fungujú zelené fondy a ako si z nich vybrať.

Pri fondoch sa pýtajte na ich ESG skóre

Ak chcete, aby vaše peniaze odolali inflácii, budete musieť premýšľať nad investovaním. Podielové fondy sú výbornou vstupnou bránou do investovania. Na trhu sú ich tisícky a každý z nich je iný. 

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Keď si vyberáte, z ktorého by ste si kúpili podiely, môžete si naštudovať, kto ho vytvoril a spravuje, do čoho investuje, aká myšlienka je za jeho stratégiou, ako sa mu historicky darilo… 

Zodpovedné správcovské spoločnosti dnes uvádzajú pri fonde aj číslo, ktoré vám napovie, ako veľmi fondu záleží na životnom prostredí a dobre spravovanej spoločnosti. Toto číslo na nazýva ESG skóre.

Environmentálna a spoločenská zodpovednosť sa zmestí do jedného čísla

Firmy, ktoré sú zodpovedné v oblastiach ESG (environment, social, governance), sa môžu nechať obodovať nezávislou inštitúciou. Tá im udelí ESG skóre, ktoré zahŕňa množstvo oblastí.

Environment

Prvou z posudzovaných oblastí je „environment“, životné prostredie. Patrí sem ochrana životného prostredia a planéty. Sú to abstraktné pojmy, ktoré sa však dajú rozmeniť na dobre merateľné parametre: dnes už dokážeme zmerať uhlíkovú stopu podniku.

Vieme zmerať, koľko vody spotrebuje, či ju vypúšťa do rieky alebo si ju čistí, ako manažuje svoj odpad, či sa snaží všetko recyklovať a podobne.

Social

Ďalšou z oblastí je „social“, spoločenský aspekt udržateľného investovania – vzťahy firmy so zamestnancami, klientmi, dodávateľmi či s komunitami, v ktorých pôsobí.

Meria sa spokojnosť zamestnancov, posudzuje sa, či firmy dodržiavajú pracovné štandardy, ochranu osobných údajov, princípy rovnosti príležitostí pre svojich zamestnancov a podobne.

Governance

Oblasť „governance“ zasa rieši, nakoľko transparentne a spravodlivo je firma riadená. Posudzuje sa podniková kultúra a transparentnosť, metodika odmeňovania a bonusových schém, či má firma transparentné účtovníctvo a či dodržiava obchodnú etiku.

Čím vyššie skóre, tým spoločensky zodpovednejšia firma. Akcie či dlhopisy takto obodovaných firiem nakúpia správcovské spoločnosti. Vyskladajú z nich podielové fondy, v ktorých si môžete svoj podiel kúpiť aj vy.

Šestka sa vyhýba nevhodným segmentom, osmička si vyberá medzi vhodnými 

ESG sa búrlivo vyvíja a v Európe postupne pribúda aj množstvo regulácií zameraných na udržateľnosť a ESG, napríklad nariadenie EÚ 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb, tzv. SFDR – sustainable finance disclosure regulation, ktoré upravuje okrem iného aj členenie fondov.

Nájdete ich zoradené v troch kategóriách: „šestkovej“, „osmičkovej“ a „devinkovej“ podľa článku nariadenia SFDR, ktorý ich upravuje.

„Šestkové“ fondy sa vyhýbajú odvetviam a emitentom, ktorí majú negatívny vplyv. Nenájdete v nich napríklad firmy, ktoré vyrábajú nášľapné míny, využívajú detskú prácu či korumpujú miestne vlády.

Riaditeľ Eurizon SK: Spravujeme 1,6 miliardy, výkonnosť zelených fondov ma prekvapila

Zistiť viac

„Osmičkové“ fondy musia spĺňať oveľa prísnejšie kritériá a integrujú do tvorby portfólia faktory, ktoré zvyšujú ESG skóre. Tieto fondy presadzujú medzi ostatnými vlastnosťami environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu.

Spoločnosti, ktorých akcie či dlhopisy fond obsahuje, musia dodržiavať osvedčené postupy v oblasti dobrej správy. Môžu sa zameriavať aj na meranie uhlíkovej stopy.

„Deviatkové“ fondy majú integrované najprísnejšie pravidlá, pričom udržateľné investície majú ako svoj cieľ. Týchto fondov zatiaľ v porovnaní s ostatnými uvedenými nie je veľa. 

Informácie o ESG skóre budú čoskoro dostupnejšie

Informáciu o ESG kategorizácii podielového fondu, o ktorý sa zaujímate, nájdete zatiaľ vo fondovej dokumentácii a v príslušných materiáloch k nemu. Slovenská asociácia správcovských spoločností pracuje na tom, aby do svojho týždenného sumára dát o všetkých podielových fondoch, ktoré sa momentálne na Slovensku predávajú, pridala aj ich ESG skóre. 

So žiadosťou o radu sa môžete pokojne obrátiť aj na svojho osobného bankára. Bankári sú pravidelne školení, aby vedeli odovzdať klientom kompletné a aktuálne informácie.

Čo sa stane s vašimi peniazmi, keď si kúpite podiel v ESG podielovom fonde

Peniaze od správcu poputujú do cenných papierov spoločensky zodpovedných spoločností. Zjednodušene povedané, práve ste zafinancovali firmy, ktorým záleží na hodnotách dôležitých pre naše životné prostredie aj spoločenskú klímu.

Firma môže v podnikaní využiť peniaze od vás na ďalšie prospešné inovácie, prehlbovanie pozitívnych vplyvov svojho podnikania a šírenie myšlienok spoločenskej zodpovednosti. 

Je dobre známe, aký dosah môže mať nakupovanie ekologických a fair trade výrobkov od zodpovedných firiem. Veľmi podobné princípy platia aj pri investovaní.

Ak napríklad podporíte firmu, ktorej záleží na rovnocennosti žien, dáva im priestor pri kormidle, rovnocenné platové podmienky a podporuje zosúladenie pracovného a rodinného života napríklad poskytnutím firemnej škôlky (aj toto sa počíta do ESG skóre), táto firma môže s extra peniazmi vytvoriť viac férových pracovných miest pre ženy.

Normalizuje takéto správanie, núti aj iných zamestnávateľov byť aktívnymi, aby neprišli o kvalitných zamestnancov. V dôsledku toho ste miniatúrnym dielom prispeli k šíreniu rodovej rovnosti v spoločnosti.

Takéto miniatúrne dieliky sa postupne sčítavajú. Už dnes sa majetok v ESG fondoch počíta v miliardách eur.

Podporovať pekné myšlienky je fajn, ale pri investovaní je dôležitý aj možný výnos

ESG fondy nie sú žiadna charita: vaše s dôverou zverené peniaze sa v nich môžu dobre zhodnotiť. Väčšina z nich dokonca v poslednej dekáde dosiahla lepšie zhodnotenie, ako je priemer trhu.

Podstata tohto paradoxu môže spočívať v tom, že firmy, ktoré sú natoľko pokrokové, že sa zaoberajú svojím vplyvom na spoločnosť a prírodu, sú progresívne a inovatívne aj v iných oblastiach. Vďaka tomu sa im darí dosahovať vyššie zisky. 

Osobný bankár vám pomôže vyskladať investičné portfólio zo zelených fondov

Ak sa chcete zoznámiť s investovaním do ESG fondov, najlepšia cesta je začať. Váš osobný bankár v Magnifica vám pomôže s výberom a poradí, ako si vyskladať portfólio podľa toho, aký ste typ investora a aké máte investičné ciele. 

Moje investície majú plán

Vďaka novej službe Investplan je váš bankár schopný namodelovať pre vás vhodné portfólio a poskytovať vám pravidelné investičné odporúčania.

Zistiť viac

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, VÚB, a. s., neposkytuje investičnú službu riadenie portfólia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Materiál neslúži na poskytovanie investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.
V aktuálnej ponuke VÚB, a. s., sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S. A., o. i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR nariadenie“). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Pre fondy Eurizon Capital S. A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu. Viac informácií zverejnených v súvislosti so SFDR nariadením je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora.