19
21. októbra 2021

Riaditeľ Eurizon SK: Spravujeme 1,6 miliardy, výkonnosť zelených fondov ma prekvapila

Text: Dagmar Vinterová
Fotografie: Soňa Maletz

Marián Matušovič zo spoločnosti Eurizon SK hovorí o tom, prečo zelených fondov neustále pribúda, ako môžu byť zároveň dobré pre planétu aj pre vašu peňaženku a čo radí slovenským investorom.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

V rozhovore sa dozviete:

  • kde sa vzali zelené podielové fondy;
  • ako je možné, že prinášajú vyššie výnosy, ako je priemer na trhu;
  • čo je to ESG rating a ako súvisí s tým, ako zodpovedne sa firmy správajú;
  • akí ľudia investujú do ESG fondov a čo si od toho sľubujú.

Správcovskú spoločnosť Eurizon SK vediete už takmer 20 rokov. Kedy ste prvýkrát počuli o zelených podielových fondoch?

Zelené investície sú dnes veľkým hitom, ale ich korene siahajú pomerne hlboko do minulosti. Eurizon SK je členom veľkej európskej skupiny, ktorá spravuje viac ako 500 miliárd eur a venuje sa téme spoločenskej zodpovednosti v investovaní už desaťročia. Prvý fond, ktorý sa vtedy volal „etický“, otvorila skupina Eurizon už v roku 1996 – čiže naozaj dávno.

Po uzavretí Parížskej klimatickej dohody v roku 2015 sa začali aktívnejšie vytvárať regulácie, ktoré upravovali, aké kritériá by mali spĺňať zelené fondy.

K environmentálnej zodpovednosti sa pridružila aj spoločenská zodpovednosť, aj zodpovedné riadenie, a tak vznikla skratka ESG (environmental, social, governance), ktorá rýchlo naberá na popularite.

Keď ste prvýkrát videli etické fondy, čo ste si o nich pomysleli? Dúfali ste, že prinesú zhodnotenie, ktoré sa aspoň priblíži priemeru na trhu?

Mal som na to niekoľko pohľadov. Z pohľadu človeka, ktorý žije vo veľkom meste, má dve deti, už roky triedi odpad a snaží sa sadiť stromy, ma potešilo, že je tu konečne snaha aj prostredníctvom investovania zlepšiť spoločnosť a uchovať planétu v dobrom stave aj pre ďalšie generácie. 

Videl som však aj profesionálny rozmer. Povedal som si, že keď na firmy začneme tlačiť, aby dodržiavali všetky regulácie, malo by to de facto znamenať, že s tým budú mať náklady.

Ich ziskovosť by mala podľa tejto logiky klesať, mala by teda klesať aj hodnota akcií firmy na burze. Podielové fondy zložené z akcií takýchto firiem by potom mali dosiahnuť horšie zhodnotenie. Kládol som si otázku, ako toto môže fungovať.

Dnes už máme veľký objem dlhodobých dát. V Európe bolo na konci roka 2020 takmer 29-tisíc  fondov. Asi 11 % z nich boli ESG fondy. Väčšinou sú to akciové fondy. Bol som prekvapený, že keď sa porovnávala výkonnosť za roky 2016 – 2020, ESG fondy oproti tým ,,ne-ESG“ fondom dosiahli lepšiu výkonnosť.

Pozrite sa, čo sa deje s vašimi peniazmi v zelených podielových fondoch

Zistiť viac

Neznamená to, že to tak bude vždy. V posledných rokoch nahrávalo vysokej výkonnosti aj to, že medzi ESG firmami sú vo veľkej miere zastúpené firmy, ktoré pôsobia v oblasti technológií, umelej inteligencie, starostlivosti o zdravie, a také firmy, ktoré sa snažia o digitalizáciu a sú progresívne. Celý tento sektor išiel dosť hore a to ťahalo aj ESG fondy.

Ako si môžem byť istá, že keď investujem do ESG fondov, naozaj podporím spoločensky zodpovedné riešenia? Nie je ESG iba greenwashing?

Firmy, ktoré chcú dostať ESG rating, musia prejsť pomerne zložitým a dlhodobým procesom.

Nezávislé spoločnosti, ktoré rating udeľujú, berú pri jeho rátaní do úvahy množstvo parametrov z troch oblastí: environment – ako sa firma stavia k životnému prostrediu, social – ako sa stavia k zamestnancom, klientom, okolitým komunitám a spoločnosti, a governance – nakoľko transparentne a spravodlivo je riadená.

ESG rating spoločností, ktorých akcie či dlhopisy zaraďujeme do podielových fondov, prerátame a dokážeme tak vypočítať ESG skóre každého z fondov, ktoré ponúkame.

Kto investuje do ESG fondov?

Máme k dispozícii dáta z rôznych výskumov. Na Slovensku investujú do ESG fondov najmä mladší ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, žijúci vo väčších mestách. 

Veľkými propagátorkami spoločensky zodpovedného investovania sú ženy. Dnes veľakrát manažujú rodinné financie – nielen ministrovi financií, ale celkovo (smiech) – alebo minimálne do toho dosť hovoria. 

Keď sa spýtate ľudí zo skupiny, ktorá má záujem investovať do ESG fondov, čo ich motivuje, povedia vám, že chcú žiť v lepšom životnom prostredí, chcú mať okolo seba viac stromov, chcú, aby sa ich deti mali kam chodiť bicyklovať… Pritom by im ani neprekážalo, keby výkonnosť takéhoto produktu bola nižšia.

Aké je prepojenie toho, že si kúpim podielový fond ESG, a toho, že budem žiť v lepšom životnom prostredí? 

K podielovým fondom dnes vydávame veľké množstvo informačných materiálov. V informačných materiáloch napríklad k nášmu akciovému fondu priamo vidíte, o koľko sa medziročne znížila uhlíková stopa firiem, ktorých akcie má v portfóliu.

O koľko menej vody sa spotrebovalo vo výrobnom procese, koľko žien je v manažmente. Sú tu uvedené všetky skutočnosti, ktoré sa dajú jasne merať.

Dnes je podiel ESG fondov na celkovom počte fondov v Európe 11 %, ale podľa vašich slov už do piatich rokov môže vystúpiť na 50 %. Ako to, že podiel tak rýchlo rastie?

Trh, na ktorom predávame podielové fondy, môžeme rozdeliť na retailový – to sú ľudia, ktorí si nakupujú podiely pre seba, a inštitucionálny – to sú poisťovne, penzijné fondy, nadácie.

Tieto inštitúcie chcú investovať zodpovedne, aby si udržali dobrý imidž, a uprednostňujú ESG fondy. Inštitucionálny trh ťahá celý sektor dopredu. 

„Regulácia, verejná mienka a médiá tlačia na uprednostňovanie ESG fondov, takže sa pomaly stane prirodzeným. Pravdepodobne sa aj ja raz dožijem toho, že všetky investície budú zelené.“

K rýchlemu rastu prispieva aj to, že ESG nie sú len nové fondy, ktoré aktuálne vznikajú. Vieme zmeniť aj tie existujúce. Predáme podniky, ktoré nespĺňajú podmienky, a vo fonde zostane len to, čo tam patrí. Takto môžeme preklopiť fondy, v ktorých sú miliardy eur.

Záleží vám aj vo firme na tom, aby bolo čo najviac investícií zelených?

Zelenou témou naozaj žijeme a odzrkadľuje sa to aj v našich projektoch. Od januára 2019 sme na Slovensku predali z ESG fondov so zaradením podľa SFDR 8 a vyšším podiely v hodnote 400 miliónov eur.

Sme v tom na Slovensku absolútnym lídrom. Globálna skupina Eurizon je v tomto vcelku silná a ťahá aj nás. Dobrá správa je, že na Slovensku zelené fondy vo veľkej miere nakupovali ľudia, nie inštitúcie. Boli to desaťtisíce klientov.

Okrem toho, že ponúkame zelené produkty, ktorým naozaj veríme, sa sami snažíme správať zodpovedne. Máme centrálu priamo v strede novej výstavby, je tu veľká prašnosť, a tak sme v okolí sadili stromy. V kancelárii triedime odpad.

Dávame si záležať, aby veci bežnej spotreby, ktoré objednávame, boli zelené. Robíme celý komplex vecí pre klientov, pre komunitu aj pre zamestnancov. Pracuje u nás množstvo mladých ľudí, ktorých táto téma veľmi oslovuje a baví, a my, prirodzene, chceme, aby ich práca napĺňala.

Zelené je aj to, čo je lokálne: ponúkate fondy zamerané čisto na akcie a dlhopisy slovenských firiem?

Nie, a poviem aj prečo. Keď otvárame nový produkt, nastavujeme procesy, prebieha autorizácia, pripravujeme informačné materiály, auditujeme, účtujeme a to všetko niečo stojí.

Preto máme predstavu, že za prvé tri roky chceme v novom fonde vyzbierať 100 miliónov eur. To je dosť veľa peňazí a nie je to ľahké, aj keď máme za sebou silnú distribučnú sieť.

Nakúpiť akcie či dlhopisy slovenských firiem s dobrým ratingom v takomto objeme je, žiaľ, nereálne. Na Slovensku máme jednu burzu. Slovenské firmy na ňu nevstupujú, zahraniční investori odchádzajú. Sú dni, keď sa tam nezobchoduje ani jediný obchod. 

Samozrejme, ak by boli k dispozícii kvalitné a ratingované akcie alebo dlhopisy slovenských spoločností, budeme ich kupovať.

Čo by ste odporúčali slovenským investorom?

Aby mesačne investovali akúkoľvek malú sumu, ktorú majú k dispozícii na tento účel. A ak sa trhy prepadnú, aby využili korekciu na ďalší nákup. Život prináša rôzne situácie. Dostupnosť bývania sa zhoršuje, demografia je katastrofálna.

Sporiť by preto mal každý a investovanie do podielových fondov je spôsobom, ako je možné prekonať infláciu. Odporúčam, aby ľudia kupovali to, čomu aspoň trošku rozumejú a čo im je blízke, a aby sa snažili všetkými možnými spôsobmi zvyšovať svoju finančnú gramotnosť. 

FB Buttons

Moje investície majú plán

Vďaka novej službe Investplan je váš bankár schopný namodelovať pre vás vhodné portfólio a poskytovať vám pravidelné investičné odporúčania.

Zistiť viac

Marián Matušovič

Takmer 20 rokov pôsobí ako generálny riaditeľ správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, druhej najväčšej správcovskej spoločnosti na Slovensku, ktorá spravuje 1,6 miliardy eur pre 150 000 klientov. Zároveň je podpredsedom predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností a členom predstavenstva EFAMA.

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, VÚB, a. s., neposkytuje investičnú službu riadenie portfólia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Materiál neslúži na poskytovanie investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

V aktuálnej ponuke VÚB, a. s., sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A., o. i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR nariadenie“). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu. Viac informácií zverejnených v súvislosti so SFDR nariadením je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora.